โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2561)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 เมษายน 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 3279 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

คลังวารสารแก้วปัญญา | คลิก

คลังวารสารแก้วปัญญา ookbee | คลิก

Flipbook | คลิก


วารสารแก้วปัญญา

ISSN 2392-5892 (Print)
ISSN 2651-2335 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา