โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ  มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.ล้านนา ลำปาง ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 237 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะบริหารและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ ณ ห้อง 101 อาคารสาขาการบัญชี  เพื่อพัฒนานักวิจัยมืออาชีพในการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ปัญจพร  ศรีชนาพันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง กล่าวในนามผู้รับผิดชอบโครงการว่า การวิจัยและการบริการวิชาการ เป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนานักวิจัยเพื่อการทำวิจัยที่มีคุณภาพ จึงกำหนดจัดโครงการอบรมเทคนิคการวิจัยพื้นฐานสู่นักวิจัยมืออาชีพ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
          สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถใช้สถิติเพื่อการวิจัย สร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรและนักวิจัยด้านเทคนิคการทำงานวิจัยที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ทั้งนี้มีรูปแบบผสมระหว่างรับฟังบรรยายในห้องประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม  ZOOM   โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา คณาจารย์  และบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  และบุคลภายนอก ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมผ่านเว็ปไซต์ www.lpc.rmutl.ac.th  หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลําปาง https://www.facebook.com/BALA.RMUTLL  โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 17 กุมภาพันธ์ 2564 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5434 2547-8 ต่อ 161 ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพสู่การทำวิจัยที่มีคุณภาพ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา