โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

เชิญชวนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 พฤษภาคม 2564 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 579 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 14 “Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2021” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน การวิจัยของนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนและเพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174 ต่อ 17 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา