โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

วารสารวิชาการ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มิถุนายน 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา

ได้รับการประเมินให้จัดเป็นวารสารวิชาการ กลุ่มที่ 2 (TCI กลุ่มที่ 2)

 

โดยการผ่านประเมินคุณภาพวารสาร ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567)

 

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา จัดทำโดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ (double-blind peer-review) มีผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความอย่างน้อย 2 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านวิชาการ และงานวิจัยที่สามารถใช้งานได้จริงในศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วารสารนี้เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รวมทั้งสถาบันและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 

วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ราชมงคลล้านนา จัดพิมพ์เป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ; ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม) โดยมีการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในรูปแบบรูปเล่มและออนไลน์

 

สนใจสามารถติดต่อเพื่อตีพิมพ์ได้ที่

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/balajhss/index

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/balajournal/

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2849

E-Mail : balajournalcm@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา