โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ” | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กันยายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ”

(11-12 กันยายน 2564) ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับนักศึกษาในหลักสูตร ปวส.การจัดการ หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ) หลักสูตร บธ.บ.บริหารธุรกิจ (การตลาด) หลักสูตร บช.บ.(การบัญชี) และหลักสูตร ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและการบริการ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการในการจัดการกับข้อมูล การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่ง่ายต่อการจดจำและการตัดสินใจ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับวิชาชีพจากการสร้าง Data Visualization ด้วย Google Data Studio and BigQuery กับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช (Google Certified Educator) เป็นวิทยากร

ภาพ/ข่าว: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา