โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 430 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี อ.อนาวิน สุวรรณะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ

ในโอกาสได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการสําคัญด้านการท่องเที่ยว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากโครงการเรื่อง "การพัฒนากลไกการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการจัดประชุมนานาชาติของไมซ์ซิตี้เข้าสู่สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ICCA)”

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา