โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 ธันวาคม 2564 โดย นายเอกธนัช ศรีบุญมา จำนวนผู้เข้าชม 628 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านบริการวิชาการ

ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้

 

ด้านวิชาการ

1) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐนา ดิษฐ์แก้ว พื้นที่ ตาก

2) อาจารย์ ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป พื้นที่ เชียงราย

3) รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ พื้นที่ เชียงใหม่

 

ด้านวิจัย

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา พื้นที่ ลำปาง

 

ด้านบริการวิชาการและสังคม

1) อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ ใจคำวุฒิ พื้นที่ เชียงราย

2) อาจารย์กรณิศ เปี้ยอุดร พื้นที่ ลำปาง

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา