โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมรับฟังและถ่ายทอดนโยบายจากคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารธุรกิจฯ ร่วมรับฟังและถ่ายทอดนโยบายจากคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังและถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ ห้อง บธ.-202 อาคารบริหารธุรกิจ 2 มทร.ล้านนา ในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา  จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นำคณาจารย์ หัวหน้าสาขาแต่ละวิชา ร่วมรับฟังและเสนอแนวทางการพัฒนาทั้งในด้านหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ตลอดจนกการพัฒนาบุคลากรของคณะต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา