โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Gastronomy Tourism เที่ยวไป กินไป สุขใจได้สุขภาพ เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดสัมมนา Gastronomy Tourism เที่ยวไป กินไป สุขใจได้สุขภาพ เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 369 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          12 กันยายน 2565 ที่ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดสัมมนา เรื่อง Gastronomy Tourism เที่ยวไป กินไป สุขใจได้สุขภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ โดยมีอาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากร
          อาจารย์วัลจิลีน  จันทรวิโรจน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ กล่าวว่า โครงการสัมมนา Gastronomy Tourism เที่ยวไป กินไป สุขใจได้สุขภาพ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาสัมมนาทางการท่องเที่ยวและการบริการ (BOATH114) ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ และผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพในอนาคต
          ด้านนางสาวกชรัตน์ ราศี นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่จัดงานสัมมนาได้เกิดการเรียนรู้วิธีการดำเนินการจัดโครงการสัมมนา และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนามีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยคณะผู้จัดโครงการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นต่างๆ อันจะส่งผลทำให้การท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผลของการท่องเที่ยวเชิงอาหารเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
          การจัดสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการเรียนรู้ เข้าใจการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ และตระหนักถึงความสำคัญของการนำทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมาต่อยอด เพิ่มมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งนำไปปรับใช้ในอนาคตได้อีกด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา