โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร สร้างคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระยะที่ 2 บนพื้นฐาน รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์แผนพัฒนาบุคลากร สร้างคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระยะที่ 2 บนพื้นฐาน รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 กรกฎาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 5277 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ผุู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์      (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) คณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ระยะที่ 2  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2566 เพื่อให้ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการใช้เครื่องมือ ในการวางแผนพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทด้านต่างๆของพื้นที่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และให้เกิดการขยายผลของคณะกรรมการ DRT เพิ่มขึ้นซึ่งคณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ประกอบไปด้วยคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 6 พื้นที่ ให้สามารถนำความรู้และแนวคิดที่ได้จากโครงการไปสร้างแรงจูงใจการทำงาน สร้างความมุ่งมั่นและความสุขในการทำงานรวมถึงพัฒนาการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของอธิการบดี ที่มุ่งให้การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอยู่บนพื้นฐาน "รู้ตน รู้ทีม รู้องค์กร" นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ทำการวิเคราะห์แนวทางการทำงานทีมงาน และวางแผนกลยุทธ์ที่คาดหวัง เพื่อสร้างแผนการทำงานสอดคล้องกับบุคลากรและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการและเครื่องมือประเมิน The Predictive Index ( PI )

   โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำระบบและเครื่องมือประเมิน The Predictive Index ( PI ) ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล มาทำการวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให้ดีขึ้น รวมถึงเป็นการต่อยอดการใช้เครื่องมือ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาบุคลากร และแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมต่อไป ด้วยเหตุนี้การดำเนิน “โครงการต่อยอดขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ (The Predictive Index Talent Optimization Platform : PI) สำหรับคณะ กรรมการ Drive Results with Talent (DRT)” จึงเป็นการดำเนินการที่มุ่งให้การขับเคลื่อนวางแผนกลยุทธ์ เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและเกิดการขยายผลเพื่อการวางแผนกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในแต่ละพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป (คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

     สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา มีความประสงค์จะศึกษาเรียนรู้และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เครื่องมือประเมิน The Predictive Index (PI) สามารถติดต่อได้ที่คณะกรรมการ Drive Results with Talent (DRT) ในแต่ละเขตพื้นที่
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา