โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เสริมศักยภาพการผลิตสื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ และแรงงานที่รับผลกระทบจากโควิด เพิ่มช่องทางขยายธุรกิจในโลกออนไลน์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

คณะบริหารฯ มทร.ล้านนา เสริมศักยภาพการผลิตสื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ และแรงงานที่รับผลกระทบจากโควิด เพิ่มช่องทางขยายธุรกิจในโลกออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กันยายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1217 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ“การพัฒนาศักยภาพการจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน ของกลุ่มอาชีพที่เป็นตัวอย่างในการจัดการอาชีพ รายได้ เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 7- 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมลานไพลิน อาคารบริหารธุรกิจ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดขึ้นภายใต้การประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี(BEC) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา คณะกรรมการโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ภาคเหนือ โดยได้งบประมาณสนันสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ(สสส.) เพื่อพัฒนากลไก ขีดความสามารถการดำเนินโครงการในเรื่องการบริหารจัดการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างรายได้ สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สร้างเครือข่ายชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่และแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ พะเยา ลำพูน แพร่ น่าน และลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา