โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาแสดงความยินดีกับที่ปรึกษารมต.กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมหารือการผลักดันพื้นที่เวียงเจ็ดลินในมหาวิทยาลัยฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนาแสดงความยินดีกับที่ปรึกษารมต.กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมหารือการผลักดันพื้นที่เวียงเจ็ดลินในมหาวิทยาลัยฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1541 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

  วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา มอบหมายให้อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์กิจปกรณ์ โสตถิวรนันท์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนายศักดิ์นรินทร์ ชาวงิ้ว นักวิชาการศึกษาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรพล เกียรติไชยากร บัณฑิตกิตติมศักดิ์ของ มทร.ล้านนา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับหารือแนวทางการผลักดันโครงการพัฒนาเวียงเจ็ดลิน ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีรูปแบบเป็นเมืองวงกลม มีอายุกว่า 1,500 ปี ซึ่งตั้งอยู่ใน มทร.ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์สู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัด ให้ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ รับทราบเพื่อจะได้หาแนวทางในการสนับสนุนให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา