โลโก้เว็บไซต์ KBS No.41 เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

KBS No.41 เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือน

 

ผู้เขียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ 
พิมพ์รัมภา สำราญ 

 

จำนวน 40 หน้า
พิมพ์ครั้งที่ 1
ปีพิมพ์ 2566

 

ISBN 978-616-8337-19-6
ISBN (e-book) 978-616-8337-20-2

 

เกี่ยวกับหนังสือ

หนังสือ "เทคโนโลยีการผลิตเมล่อนในโรงเรือน" เล่มนี้ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและเทคนิคในการปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเมล่อน สภาพแวดล้อมและวิธีการปลูกที่เหมาะสม การจัดการกับปัญหาโรคและแมลง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของผลผลิต หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่าสำหรับนักวิจัย นักเรียน และผู้ที่สนใจในการปลูกเมล่อนในโรงเรือน โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุด 

 

สามารถสรุปสาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ได้ดังนี้

  1. ความสำคัญและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเมล่อน: ความสำคัญของเมล่อนในด้านต่างๆ รวมถึงลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพืชชนิดนี้

  2. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและวิธีการปลูก: ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกเมล่อนในโรงเรือน รวมถึงวิธีการปลูกที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

  3. การป้องกันกำจัดโรคและแมลง: อธิบายวิธีการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงที่อาจเกิดขึ้นกับเมล่อนในโรงเรือน

  4. การใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตและการเก็บเกี่ยวผลผลิต: นำเสนอเทคนิคและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของเมล่อนและวิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพของผลผลิต

 

 

สามารถอ่านหนังสือ แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

 

คลังหนังสือความรู้ | คลิก

Flipbook | คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา