โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาโครงการสรุปแผนบริหารความเสี่่ยง | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุมสัมมนาโครงการสรุปแผนบริหารความเสี่่ยง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2072 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้บริหาร และบุคลากรจาก มทร.ล้านนาจาก 6 พื้นที่ ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมโครงการสรุปแผนการบริหารความเสี่ยงและทวนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2566 - 2570 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องศรีนคร โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวทางในการสรุปผลการนำหลักการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในองค์ พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บุปผา ชวะพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สรุปการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา