โลโก้เว็บไซต์ ประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับกา รบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับกา รบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 736 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 27 มีนาคม 2567 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม “เพื่อร่วมพิจารณา (ร่าง) กฎระเบียบเกี่ยวกับกา รบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ภายใต้กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อการปฏิรูปมหาวิทยาลัย โครงการปฏิรูประบบและกลไกการนำผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างทรัพย์สินทางปัญญาและสร้างรายได้เชิงพาณิชน์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ทั้งนี้มีคณะทำงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจัย ทุกเขตพื้นที่ คณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยการเกษตร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน โดยการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่  27 – 28 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์และสื่อสารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา