โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล Best Poster Presentation award ในงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน รับรางวัล Best Poster Presentation award ในงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 114 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มทร.ล้านนา น่าน ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ยุภวดี ณัฐสิฐโสภณ อาจารย์ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ในโอกาสได้รับรางวัล Best Poster Presentation award สำหรับ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ชื่อผลงาน Simulation Program from Automated Classification of Alzheimer’s Disease Based on MRI Image Processing using Convolutional Neural Network (CNN) with AlexNet Architecture

     จากการเข้าร่วมจัดงานวันบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ เปิดเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ มุ่งสู่เป้าหมาย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่ยั่งยืน” วันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา