โลโก้เว็บไซต์ นศ.รับรางวัลผลงานการประกวดคลิปสั้นจุด chek-in ทางวัฒนธรรมในเวียงเชียงใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

นศ.รับรางวัลผลงานการประกวดคลิปสั้นจุด chek-in ทางวัฒนธรรมในเวียงเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2567 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 618 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับรางวัลผลงานส่งเข้าประกวดในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการประกวดคลิปสั้น "จุด check-in ทางวัฒนธรรมในเวียงเชียงใหม่" เป็นกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับรายวิชา GEBLC201 ศิลปะการใช้ภาษาไทย Art of Using Thai Language ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ที่ถ่ายทอดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนด้านการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รางวัลที่ 1 (รางวัลชนะเลิศ) ทีม 9 : https://youtu.be/lxfRX7r0H-0
สมาชิกในทีม    
1. นายธวัฒน์ ลือวัฒนานนท์
2. นายจักษ์ทิพย์ ชัยวัฒนาพิบูล
3. นายไพศาล กันทะคำ
4. นายวรวิช นามบ้านปง
5. นายอนวัช คำดา

รางวัลที่ 2 (รองชนะเลิศอันดับ 1) ทีม 13 : https://youtu.be/siF9RnkSpBA
สมาชิกในทีม    
1. นางสาวอัมพร ลุงแหลง
2. นายเนติพล ยะอนันต์
3. นายธรรมะรักษา ปงกาวงศ์
4. นายธนกร คำกาศ
5. นางสาวสุทธิดา แก้วเทพ

รางวัลที่ 3 (รองชนะเลิศอันดับ 2) ทีม 18 : https://youtu.be/sHDlNB-LQCQ
สมาชิกในทีม    
1. นางสาวกาญชนก นันทะชัย
2. นางสาวอริสร ไชยนันท์
3. นางสาวนันท์นภัส วนพฤกษาศิลป์
4. นางสาวณิชาภา ศรีบุณยาภิรัต
5. นายเอมิล ทูกัส

รางวัลชมเชย ทีม 3 : https://youtu.be/Dq3L2JMUCCQ
สมาชิกในทีม    
1. นางสาวศุภาพิชญ์ แสนกัน
2. นางสาวพิชชาพร ปิ่นทอง
3. นายจิรภัทร ทิพย์พนาพันธุ์
4. นางสาวธิญาดา โนวิชัย

รางวัลชมเชย ทีม 2 : https://youtu.be/j4GqfZrTd7A
สมาชิกในทีม    
1. นางสาวอติกานต์ นุงน๊ะ
2. นางสาวบุษรินทร์ สุยะ
3. นายศุภกิตติ์ ศรีวิชัย
4. นายนิติภูมิ ศรีวิชัย
5. นางสาวกัญญารัตน์ ธรรมมัง
 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา