โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา MOU บ.ฮั่นอี้ โกลบอล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดึงนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียน 7 หลักสูตรยอดนิยม ในปีการศึกษา 2567 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา MOU บ.ฮั่นอี้ โกลบอล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดึงนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียน 7 หลักสูตรยอดนิยม ในปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 เมษายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1410 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยนายภัทรภณ ศิลารักษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม พร้อมด้วยคณบดี ผู้อำนวยการสำนักบริหารเขตพื้นที่ ผู้ช่วยอธิการบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

   พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นนานาชาติ สร้างรายได้และสร้างเครือข่ายกับต่างประเทศให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะได้เริ่มดำเนินการประสัมพันธ์และจัดหานักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาณ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด และใน มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ในปีการศึกษา 2567 จำนวน 7 หลักสูตรดังนี้
- ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- วศ.บ.โลจิสติกส์
- วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ
- วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
- วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา