โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 832 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

                    ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567

 

                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)

                                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ดาวน์โหลด : ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา