โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภู เพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภู เพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1022 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๘๑,๖๖๗.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

     ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  จำนวน ๑ ชุด

     ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

               ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

 

                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ มงคลเทพ)

                                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

                                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบท้าย : 

๑ .ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๒. เอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๓. TOR ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๔. บทนิยาม ๑
๕. บทนิยาม ๒
๖. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
๗. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๘. ใบเสนอราคา
๙. สัญญาซื้อขาย
๑๐. แผนการทำงาน
๑๑. ข้อควรปฏิบัติ
๑๒. หนังสือค้ำประกัน ๑
๑๓. หนังสือค้ำประกัน ๒
๑๔. หนังสือค้ำประกัน ๓ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา