โลโก้เว็บไซต์ การสอบโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล (Mechanical Technical Education Project) ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

การสอบโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล (Mechanical Technical Education Project) ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 พฤษภาคม 2567 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 273 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     


      เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ทางหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดการสอบโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล (Mechanical Technical Education Project) ระดับปริญญาตรี ในภาคการศึกษาที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อประเมินผลการทดลอง และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของรายวิชาในหลักสูตร


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา