โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดโครงการ “คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ” ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักปลัด กระทรวง อว. | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มทร.ล้านนา จัดโครงการ “คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ” ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักปลัด กระทรวง อว.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1044 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฎิรูปการณ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ “คลินิคตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่   เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเขียนหนังสือ ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่  กพอ. กำหนด นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้ทราบถึงขั้นตอนการตีพิมพ์งานวิจัยและตำราของสายวิทยาศาสตร์และสังคม  และการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านนวัตกรรม

ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้พัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ อันจะส่งให้ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานตัวชี้วัดที่ 1.3 โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และรองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ จำนวน 90 ราย และบุคลากรผู้สนใจทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผ่านระบบ Zoom Meeting  จำนวน 400 ราย   

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2567 ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการที่เกิดจากการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามกลยุทธ์ และโครงการหลักของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปถ่ายทอดในกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ตลอดจนเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยถ่ายทอดเนื้อหาสาระในรูปแบบตำรา หนังสือ ผลงานวิจัย
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา