โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองอธิการบดี เพื่อให้การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และมาตรา 54 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และ มาตร 38 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2540 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2540 โดยมอบให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การลงนามในหนังสือหรือเอกสารการปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นที่อธิการบดีจะพึงปฏิบัติ หรือ ดำเนินการตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้องบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี และมอบหมายให้พิจารณา ควบคุม กำกับ ดูแล ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
  4. นายอัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567  (ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้)

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา