โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 697 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย Times Higher Education Impact Ranking 2024 และการคัดเลือกผลงาน SDGs ของมหาวิทยาลัย เพื่อนำเข้ารสู่ระบบ Time Higher Education Impact Ranking 2025" โดยมี ดร.ปวียา รักนิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ณ ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบจุดแข็ง-จุดอ่อน และข้อเสนอแนะจากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในปี 2024 นำไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และกำหนดแนวทางและแผนงานการคัดเลือกผลงาน SDGs ของมหาวิทยาลัยในการนำเข้าสู่ระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2025 ต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในเวทีระดับโลก มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา