โลโก้เว็บไซต์ มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 9 ราย  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 9 ราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2567 แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 9 ราย เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริม
ให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

วันที่ 8 กรกฏาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบายและยุทธศาสตร์ อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และพันจ่าเอกอำนาจ ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มอบทุนการศึกษาที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนจาก "มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล" ประจำปี 2567 ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 9 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000 บาท ประกอบด้วย
1.นายอัศวิน สินไพร
2.นางสาวอภิชญา  พรหมลิขิต
3.นางสาวนงคราญ แค่เรือน
4.นางสาวกุลธิดา เสนะเปรม
5.นางสาวศรีทิพย์ โชติชีวภูมิ
6.นางสาวพััลภา จิ้วตั้น
7.นางสาวมนัสนันท์ มณีแก้ว
8.นางสาวปาลิตา มธุรสวรรค์
9.นางสาวพัชราพร ดอนพยุง

ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นลักษณะของทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ ภายใต้การดำเนินการของ"มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล" ได้มีการจัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 1.50 ขึ้นไป ครอบครัวฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัยและจริยธรรมต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ นอกจากนี้ "มูลนิธีทิสโก้เพื่อการกุศล" ยังได้สนับสนุนเงินช่วยเหลือโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการรณรงค์ผู้รู้หนังสือ โครงการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นานาชาติ โครงการจัดพิมพ์หนังสือปทานุกรมภาษามือไทย ของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ที่ได้มอบทุนการศึกษาดังกล่าวให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในฐานะกลไกพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากรในประเทศในอนาคต

สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะรับทุนการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา อาคารศึกษาทั้่วไป โทร.053-921444 ต่อ 1360 (ในวันและเวลาราชการ)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา