โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะทำงานร่วมกับแกนนำกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 1 หมู่บ้านปุ๋ยอินทรีย์บ้านสวนหลวง ปี 2559 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและแนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานปี 2560 เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนหลวง หมู่ 3  ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน