โลโก้เว็บไซต์ 3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3 นักบัญชี มทร.ล้านนา คว้าผลคะแนนรวมอันดับที่ 13


นายจักรพงษ์  ทรงกำพลพันธ์, นางสาววิภาเพ็ญ  จิกเวียงและนางสาวอ้อย  อินต๊ะ นักศึกษาสาขการบัญชี ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้าผลคะแนนอันดับที่ 13 จาก “การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 (THAILAND Accounting Challenge 2017) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา 

 การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชี จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษา ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี กระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบัญชี โดยคณะกรรมจากจากสภาวิชาชีพชัญชี ออกข้อสอบครอบคลุมวิชาการบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร (Cost Accounting and Managerial Accounting) การสอบบัญชี (Auditing) การภาษีอากร (Taxation) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethics) ในปี 2560 มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 148 ทีม จาก 81 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทีมของ มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์สุรัตน์ ยาสิทธิ์ และอาจารย์อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว อาจารย์ผู้ควบคุม ได้รับผลคะแนนอยู่ในอันดับที่ 13 จากการแข่งขันรายการนี้ โดยทางสภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมถ์ จะได้ทำเกียรติบัตรและประกาศรายชื่อ 30 ทีมที่มีคะแนนถึงเกณฑ์ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด