โลโก้เว็บไซต์ ประกาศถอนชื่อนักศึกษาจากทะเบียนนักศึกษา (เชียงใหม่) 2/2559 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์