โลโก้เว็บไซต์ การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การรับสมัครและการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์


เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวนที่ 9 มีนาคม 2560 จึงกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ดังเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ (คลิกดาวโหลดรายละเอียดเพิ่มเติม)