โลโก้เว็บไซต์ บริหารฯ ล้านนา ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร. | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

บริหารฯ ล้านนา ร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ 9 มทร.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มีนาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 65 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วม “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 5 Business Academic Skills Competition 5th ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทักษะด้านการบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 8 กิจกรรม ประกอบด้วย

• กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ โดยได้ลงพื้นที่ ณ ปราสาทหินพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และกลับมายังมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำการเขียนแผนธุรกิจตามแต่ละกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย

• กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

• กิจกรรมที่ 3 การแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การแสดงของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

• กิจกรรมที่ 4 การแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา เป็นการจัดบูธแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา

• กิจกรรมที่ 5 การประกวดผลงานสหกิจศึกษา โดยการนำเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์และการบรรยาย

• กิจกรรมที่ 6 การประกวดผลงานบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้านภาษาอังกฤษ) การให้นักศึกษานำเสนอแนวคิดสำหรับการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาภายในระยะเวลา 1 วัน

• กิจกรรมที่ 7 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษานำเสนอผลงานทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และด้านการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดและโรคเอดส์ และ

• กิจกรรมที่ 8 การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ เป็นกิจกรรมที่ให้อาจารย์นำเสนอผลงานที่มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ หรือบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในการนี้ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา นำทีมคณาจารย์และนักศึกษา คว้า 6 รางวัล ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ (กลุ่ม)

นางสาวชนิกานต์ เปรมปรีดิ์ สาขการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 2 มทร.ล้านนา พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ (กลุ่ม)

นายพิชิต ขัดทา สาขาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) มทร.ล้านนา ลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดเขียนแผนธุรกิจ (กลุ่ม)

นางสาวธนภรณ์ นาคนรินทร์ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 มทร.ล้านนา ตาก

รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ (กลุ่ม)

นายเจษฎา ภาชนนท์ สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 (เทียบโอน) มทร.ล้านนา เชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ (กลุ่ม)

นายจักรพงษ์ ทรงกำพลพันธุ์ สาขการบัญชี ชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนา เชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรมที่ 2 การตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ (กลุ่ม)

นายณัฐวุฒิ บุญทัด สาขาการตลาด ชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนา ตาก

สำหรับการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งต่อไป

ขอขอบคุณภาพถ่าย มทร.อีสาน/ งานประชาสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา