โลโก้เว็บไซต์ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชนเมื่อเกิดปัญหาหมอกควัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มีนาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์-เมาษยนของทุกปี จังหวัดเชียงใหม่มักประสบปัญหาหมอกควันซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ภูมิประเทศเป้นแอ่งกะทะ จึงทำให้ฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผ้าไหม้ต่างๆ ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตรกรรมที่มีจำนวนมาก ทั้งที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง และประเทสเพื่อบ้าน รวมทั้งการเผาขยะในชุมชน การเผาวัชพืช และการจราจรที่หนาแน่นขึ้น จึงเกิดเป็นสภาพหมอกควันปกคลุม หมอกควันเหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจจะยิ่งมีอาการกำเริบขึ้น
ดังนั้น ทางสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดส่งแนวทางในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ท่านนำไปเป็นแนวทางในการดูแลและประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในภาคฤดูร้อนและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาดังกล่าว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา