โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาเน้นนโยบาย ความโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มทร.ล้านนาเน้นนโยบาย ความโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล


มทร. ล้านนา เน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน โดยจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริหารอุดมศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคุณศาสน์ชัย ตัณฑพานิช อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด ในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม. 3 มทร.ล้านนา ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง  

https://www.facebook.com/1291423394228449?story_fbid=1291423394228449&id=251646048206194