โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการและการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา


วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา จัดการประชุมคณะกรรมการและลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา  เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารงานให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย และขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคณาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัย และลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์ฯ โดยผลการลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาฯ อย่างไม่เป็นทางการ นายกร จันทรวิโรจน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประจำที่ได้รับการลงคะแนนเลือกตั้งจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา