โลโก้เว็บไซต์ โครงการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา(เวทีวิจัย ปีการศึกษา2559) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา(เวทีวิจัย ปีการศึกษา2559) ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559


เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานวิจัยและเพื่อคัดสรรผลงานวิจัยของนักศึกษาที่สามารถนำไปต่อยอดนำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ เพื่อเป็นเวทีในการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นให้กับอาจารย์นักวิจัย เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจในการทำงานวิจัยต่อไป

สิ้นสุดการสนทนาผ่านแชท