โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 129 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโต่ 

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมทีมวิจัย โครงการ "การขยายผลการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่านการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย" ลงพื้นที่เขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560  เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงานวิจัย ดังนี้

ถอดบทเรียนการดำเนินงานวิจัย ปี 2559 จากกลุ่มการท่องเที่ยวเดิม ได้แก่ บ้านนาโต่ บ้านโป่งไฮ บ้านห้วยกระ และชมรมชีววิถี ของศูนย์การเรียนนาโต่ โดยถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรชุมชนและการพัฒนาโปรแกรมท่องเที่ยวโดยจะเน้นการทบทวนและมุ่งพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนเดิมที่มีอยู่ให้สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

จัดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับพื้นที่ขยายผล 2 ชุมชน  ได้แก่ บ้านปางมะหัน และ บ้านห้วยหยวกป่าโซ เพื่อสร้างการรับรู้และค้นหาแกนนำของชุมชนในการร่วมกันวางแผนการจัดการความรู้ในด้านกระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชน

โดยการดำเนินงานทั้ง 2 กิจกรรม ทีมวิจัยจะนำข้อสรุปมาปรับใช้ในเพื่อพัฒนาต่อยอดการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา