โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)


คณะบริหารธุรกิจแะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรูปแบบผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจ