โลโก้เว็บไซต์ โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

โครงการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทำผลงานทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 121 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจแะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรูปแบบผลงานทางวิชาการ เช่น เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ เพื่อใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับอาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม บธ.3-202 อาคารบริหารธุรกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา