โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม


ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเนิ้อหารายละเะอียดโครงการฝึกอบรมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ WWW.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th/สามารถคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> คลิก <<