โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กรกฎาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเนิ้อหารายละเะอียดโครงการฝึกอบรมและลงทะเบียนสมัครได้ที่ WWW.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th/สามารถคลิกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ >> คลิก <<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา