โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ โครงการวิจัย "ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์"ในการนี้ คณะกรรมการดำเนินการใคร่ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการดังกล่าว ตามเอกสารแนบนี้


สามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ >> คลิก <<