โลโก้เว็บไซต์ ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ม.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่


ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หน้าโครงการการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ต้อนรับอาจารย์สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชล์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และคณะเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกฯ พร้อมรับฟังการนำเสนอการทำงานในสถานประกอบการจากนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง บธ.3-202คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา