โลโก้เว็บไซต์ ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 6 เขตพื้นที่ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจฯ 6 เขตพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงการการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 พื้นที่” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และ ผศ.กัลยารัตน์  เศวตนันทน์ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ผศ.สนิท  พิพิทสมบัติ ประธานเปิดงานกล่าวว่า การแข่งขันทักษะทางด้านบริหารธุรกิจครั้งนี้ ถือเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ อันจะนำพาไปสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นการศึกษาในผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์และเข้ากับบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง ขอให้อาจารย์และนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้ อันจะนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนการสอนและการทำงานในอนาคตต่อไป 

สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ 6 พื้นที่ ในปีการศึกษา 2560 มทร.ล้านนา เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน แบ่งการแข่งขันทั้งหมด 5 กิจกรรม โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

กิจกรรมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ

นายอุดมทรัพย์ อุปธรรม เชียงใหม่

นายทักษ์ดนัย จำปา น่าน

นางสาวณัฐธา ทองคำ ตาก

นางสาวภคพร แสนอินทร์ เชียงราย

นางสาวนฤมล โตน้อย พิษณุโลก

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวชนิกานต์ เปรมปรีดิ์ พิษณุโลก

นายกันทรลักษ์ สมาน เชียงใหม่

นายเด่นพงศ์ ฝั้นแต้ เชียงราย

นางสาวเกวลิน มูลเพ็ง ตาก

นางสางปิยมาศ ใจมาคำ น่าน

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นางสาวกมลวรรณ ลิ้มประพันธ์  ตาก

นางสาวจรรยา คงพ่วง พิษณุโลก

นางสาวดัชนีย์ ทะสัน เชียงใหม่

นางสาวกฤตภัค นภัสอารินทร์  เชียงราย

นายธนกฤต ดิลกรัชฎากุล  น่าน

ชมเชย

นางสาวธิดาลักษณ์ มาเยอะ เชียงราย

นางสาวสุดารัตน์ ไชยศรี ตาก

นายณัฐพัฒน์ คำสง่า น่าน

นายสิทธิชัย ชูสวรรณ์ พิษณุโลก

นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน เชียงใหม่

กิจกรรมการตอบคำถามด้านบริหารธุรกิจและการประกวดสื่อ

รางวัลชนะเลิศ

นายวิชก์ สมเครือ เชียงราย

นายสิทธิชัย หม่อมป๊ะ เชียงใหม่

นายอนุชา พุทธปราณี เชียงใหม่

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวเกลวลิน ศรีดวงแก้ว เชียงใหม่

นายมงคล อินทรสุข เชียงใหม่

นางสาวจุรีรัตน์ ปันสกุล เชียงราย

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายภานมาส คุ้มทวี พิษณุโลก

นายศุภกิจ อินว่าน ตาก

นายเบญญาวัต โฉมยงค์ เชียงใหม่

ชมเชย

นายวัชรพล แสงศรี พิษณุโลก

นางสาวกุลฐานิษฐ์ ต่อนบุตร เชียงใหม่

นายกรกช คชรักษ์ ตาก

กิจกรรมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (The Best Practice) ของนักศึกษา 

รางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน

นายสหรัฐ ใจกว้าง เชียงใหม่

นายวชิรวิทย์ ใจวงค์เป็ง

นายพิพัฒน์ ใจเรือง

นางสาวณฑิฉัตร ต้นทน

นางสาวปวีณา ส่างนิ

นางสาวไพลิน ธีระดานนท์

นางสาวการะเกด พรสุขี

กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม  ประเภทบาร์เทนเดอร์ประกอบลีลา 

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวธัญลักษณ์ ภูมิบริรักษ์ ตาก

นายรัชชานนท์ พันธ์จร

นางสาวพิมพ์ชนก ปะลุวันรัมย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวเยาวผกา ธรรมสอน ลำปาง

นางสาวจริยา อินถาสุข

นางสาวรัตนาภรณ์ อำนาจผูก

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

นายพีระพล ปินตาคำ เชียงใหม่

นางสาวณัฐธยาน ตุ้มปามา

นางสาวกชกร สุคันธะ

นางสาวเพ็ญจิต บุญโส

กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านอาหารและเครื่องดื่ม  ประเภทการจัดโต๊ะอาหาร

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวประภัสสร เจริญศรี ตาก

นายกมลสรร จันทรพิบาล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

นางสาวศิริพร มณีมัญชุพร ลำปาง

นายณรงค์เดช ปินันท์

สำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละกิจกรรม จะเป็นตัวแทน มทร.ล้านนา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปี 2561 ต่อไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา