โลโก้เว็บไซต์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและกาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและกาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 สิงหาคม 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 256 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อ วันพุธที่ 23 สิงหาคม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดการประชุม เกี่ยวหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ขึ้น ณ ห้องเรียนรวม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา


โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บรรยายให้ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะฯ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่สูงขึ้น รวมไปถึงการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การทำสัญญาจ้างและกาต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2560 ให้กับบุคลากรภายในคณะฯ ทั้งของสายวิชาการและสายสนับสนุนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา