โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2017   | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.ดวงพร นำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research Expo 2017  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 สิงหาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำผลงานของแผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ร่วมจัดนิทรรศการเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560  (Thailand Research Expo 2017) ระหว่างวันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร  
โดย ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้นำผลงานวิจัยของแผนงานวิจัยเรื่อง “การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนบนพื้นที่สูงโดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือ ในเขตบริการศูนย์การเรียนบ้านนาโต่‬ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชภุมารี ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภททุนมุ่งเป้าด้านการท่องเที่ยว ปีงบประมาณ 2559  โดยแผนงานวิจัยนี้เกิดจากการลงนามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มุ่งเน้นพัฒนากำลังคนทั้งนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) รวมถึงเยาวชนและชุมชนบนที่สูงเพื่อให้เป็นการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงแบบยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบันผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา