โลโก้เว็บไซต์ จัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

จัดการธุรกิจค้าปลีกฯ จิตสาธารณะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ดร.ธนศักดิ์  ตันตินาคม หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ รวมกว่า 230 คน ออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยการร่วมกันขุดลอกลำเหมืองสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพและหมู่บ้านสายลมจอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความอดทน มีจิตสาธารณะเสียสละแรงกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เหมาะสมอีกด้วย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา