โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผศ.ดวงพร จัดโครงการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพิ่มมูลค่าผ้าปกาเกอะญอ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 166 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ” แก่สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาเขียว บ้านหนองเจ็ดหน่วย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยอำเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นพื้นที่ที่ ผศ.ดวงพร และคณะนักวิจัย ได้เข้าไปพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จากทุนสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี 2555 และ 2557 เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพชุมชนในปีนี้จึงจัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีย้อมสีฝ้ายด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค หัวหน้าสาขาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ผู้เชี่ยวชาญด้านย้อมสีธรรมชาติ เป็นวิทยากรทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยคัดเลือกวัสดุย้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน เช่น ไม้โกเร ให้สีน้ำตาล และแมจีส่า ให้สีน้ำเงิน เป็นต้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอกัลยาณิวัฒนา 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยปู ตำบลแม่แดด, บ้านห้วยบะบ้า ตำบลแจ่มหลวง, บ้านหนองเจ็ดหน่วย บ้านวัดจันทร์ และบ้านห้วยฮ่อม ตำบลบ้านจันทร์ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งองค์ความรู้และเทคนิคในการย้อมฝ้ายด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดผู้เข้าร่วมโครงการจะนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสิ่งทอต่อไป    ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา