โลโก้เว็บไซต์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีขอเลื่อนเวลาการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559  | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอแจ้งแนวปฏิบัติกรณีขอเลื่อนเวลาการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กันยายน 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 171 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยมีการสอบสมัครงานของหน่วยงานราชการหรือเอกชน ในวันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบนี้   ทั้งนี้ว่าที่บัณฑิตสามารถยืนเอกสารมายังคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภายใน วันที่ 29 กันยายน 2560 เท่านั้น หากส่งเกินระยะเวลาที่กำหนดว่าที่บัณฑิตจะต้องซ้อมรับตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่มีข้อยกเว้นใด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา