โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2560 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน)

ในวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เข้าปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ตรงตามสาขางาน และ สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ รวมไปถึงเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขา ให้การต้อนรับ และร่วมปรึกษาหารือในการปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา