โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวงานแนะแนว | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวงานแนะแนว

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 มกราคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดทำ "ข่าวสารงานแนะแนว" โดยมีวัตถประสงค์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในขอบข่ายบริการงานแนะแนว ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับทราบ                                                                       


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา