โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์เข้าร่วมประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม โดยรับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวถึงนโยบายในการจัดโครงการครั้งนี้ สำหรับโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบูรณาการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง อันเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะ มีความเป็นมืออาชีพ อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชนต่อไป ณ ห้องประชุม 3 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา