โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 435 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอนหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต และ ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในรุ่นที่ 20 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสัมครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้ที่สนใจทราบ ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา