โลโก้เว็บไซต์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และงานประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มีนาคม 2561 โดย กชพร วงษ์ทอง จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2561 รายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  >> คลิก << 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา